Inspecció Técnica dels Edificis (ITE)

Programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya.

S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars d’habitatges segons llur antiguitat. Als efectes d’aquests Programa, s’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici que simultàniament pugui contenir altres usos.

 

Aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació , tinguin la consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

 

Els terminis màxims previstos per demanar a l’administració competent el certificat d’aptitud corresponent seguint el procediment que preveu el Decret, són els següents:

 

ANTIGUITAT DE L’EDIFICITERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ
Anteriors a 1930Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleix els 45 anys d’antiguitat.

 

Més informació:

Generalitat de Catalunya  |  Descàrrega de documents

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines