Nova ocupació i gran rehabilitació. Subdivisions. Canvi d'ús. Legalitzacions

La tramitació d’aquests supòsits es farà directament als Serveis Territorials d’Habitatge

 

1.Per a habitatges nous

Nova construcció i gran rehabilitació

Fotocòpia de la llicència municipal d'obres

Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d'aquesta registrada per l'ajuntament

Original del certificat final d'obra

Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

 

En els casos que s'especifiquen a continuació, per acreditar que la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat es refereix a un habitatge, caldrà presentar la documentació complementària següent:

1.1. Canvi d'ús

Fotocòpia de la llicència municipal d'obres

Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d'aquesta registrada per l'ajuntament

Original del certificat final d'obra

En cas de modificació d'estructura i/o façana: Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

 

1.2. Subdivisions

Dues sol·licituds: una d'obra nova i una d'habitatge usat.
S'han de tramitar alhora tots els habitatges afectats per la subdivisió

 

1.3. Legalitzacions

1.3.1. Habitatges anteriors a l'1 de gener de 1989

Fotocòpia del certificat municipal amb l'any de construcció de l'habitatge

Fotocòpia de la llicència municipal de legalització

Original del certificat de solidesa, visat pel col·legi i signat pel tècnic

Certificat d'habitabilitat


1.3.2. Habitatges posteriors al 31 de desembre de 1988

Fotocòpia del certificat municipal amb l'any de construcció de l'habitatge

Fotocòpia de la llicència municipal de legalització

Original del certificat de solidesa, visat pel col·legi i signat pel tècnic

Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

Certificat d'habitabilitat

 

Més informació:

Generalitat de Catalunya | Descàrrega de documents