Programa de cessió

Es  tracta d’un programa específic de mobilització d’habitatges lliures desocupats dins del territori de Catalunya.

S’ofereixen als propietaris diversos ajuts per estimular la cessió dels seus habitatges a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal d’atendre la demanda de lloguer existent a les Borses de Mediació.


Característiques del Programa de Cessió.

 

 - Es pot fer per mitjà de qualsevol títol vàlid en dret.

 - S’ha de fer per termini no inferior a 6 anys.

 - La renda que rebrà el propietari ha de ser inferior als estàndards de mercat.

 - El propietari rep la renda directament de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya durant tota la vigència del contracte d’arrendament.

 - Garantía total del cobrament del lloguer.


Avantatges al propietari

Avantatges al llogater

Més informació a les nostres oficines


Els habitatges han de disposar de Cèdula d’Habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la i procedir del mercat lliure (no protecció oficial).