Ajuts a la rehabilitació per edificis

Quines condicions generals s’han de complir per tenir dret als ajuts?

L’edifici ha d’haver estat construït abans de l’1 de gener de 1981, llevat dels següents casos:

  • Intervencions urgents per risc imminent.
  • Millora de les condicions d’accessibilitat.
  • Supressió de barreres arquitectòniques.
  • Millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica


Per poder sol·licitar ajuts per a obres de Rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud del ajut, l’Avaluació Tècnica de l'edifici que consisteix en un informe previ al inici d'obres que es pot fer a través d'estudis, informes, dictàmens, tests dels edificis o certificats, elaborats per tècnics i tècniques amb titulació d'arquitecte superior o arquitecte tècnic.

Aquesta avaluació ha d'indicar especialment en aquells aspectes relatius a la seguretat estructural i solidesa constructiva, accessibilitat, l'adequació de les instal·lacions, i les condicions d'habitabilitat.

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per a l'elaboració de l'informe previ. Més Informació.

 

On es demana?

A l’Oficina Local d’Habitatge

Descàrrega de documents

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines